ضریب جینی میزان توزیع درآمد را در بین یک جامعه آماری محاسبه می‌کند. اولین بار این این معیار توسط کورادو جینی متخصص آمار در سال 1912 معرفی شد. به همین علت اینگونه نام‌گذاری شده است. معمولا از ضریب جینی برای محاسبه عدم برابری اقتصادی استفاده می‌شود، گاهی نیز برای محاسبه میزان توزیع ثروت در میان یک جامعه آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ ضریب جینی بین 0 و 1 است به این صورت که ضریب 0 تعادل و برابری میزان درآمد را در جامعه نشان می‌دهد، اما هرچه این عدد به 1 نزدیک می‌شود نابرابری توزیع درآمد نیز بیشتر می‌شود. مقادیر بالای 1 نیز در صورت عدم وجود درآمد و ثروت امکان‌پذیر است.

  • هرچه ضریب جینی بالاتر برود نشان‌دهنده عدم برابری در توزیع میزان درآمد است . این یعنی گروهی در جامعه درصد بیشتری از درآمد را کسب می‌کند.
  • میزان نابرابری توزیع درآمد در سراسر جهان که با استفاده از ضریب جینی محاسبه شده نشان می‌دهد که نرخ ضریب  جینی در طی قرن 19 و 20 میلادی افزایش یافته‌است، اما در سال‌های اخیر مورد توجه قرار نگرفته است.
  • با توجه به بعضی محدودیت‌ها و اطلاعات جزئی محتمل است که محاسبات براساس ضریب جینی خیلی دقیق نباشند و حتی اطلاعات بسیار مهمی را در مورد توزیع درآمد پنهان کند.