سود و زیان سرمایه به پولی اطلاق می‌شود که از طریق سرمایه‌ گذاری به دست می‌آورید یا از دست می‌دهید. هر زمانی که یک دارایی را به قیمتی بیشتر از مبلغی که برای آن پرداخت کرده‌اید بفروشید، این یک سود سرمایه محسوب می‌شود. وقتی یک دارایی را به مبلغی کمتر از مبلغی که در ابتدا پرداخت کرده‌اید می‌فروشید، این یک ضرر سرمایه است. به عنوان یک سرمایه‌ گذار، باید مالیات بر عایدی سرمایه را بر عایدی سرمایه به دست آمده از اکثر انواع سرمایه‌‌گذاری‌ها بپردازید.