روش های ارزش گذاری و ارزیابی سهام

روش‌های ارزش‌گذاری و ارزیابی سهام بر اساس دارایی‌های شرکت

/post-44

در این روش مبنای ارزیابی، دارایی های شرکت است. باتوجه به اینکه دارایی های شرکت به روش های متعددی ارزیابی و تعیین قیمت می شود، برای سهام نیز ارزش های متفاوتی ایجاد می شود.