کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی

کارشناسی رسمی حسابداری و حسابرسی

- همکاری با مراجع قضایی

- داوری مرضی‌الطرفین

- هیأت کارشناسی رسمی

- حل اختلاف مالی و محاسباتی